sausage fill cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage fill cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage fill cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage fill cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage fill cycle

    * kinh tế

    chu kỳ nhồi xúc xích