sausage cage truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cage truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cage truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cage truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cage truck

    * kinh tế

    giàn di động chở giò