sausage meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage meat

    * kinh tế

    thịt băm

    thịt làm giò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sausage meat

    any meat that is minced and spiced and cooked as patties or used to fill sausages