sausage trolley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage trolley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage trolley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage trolley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage trolley

    * kinh tế

    giá di chuyển giò di động