sausage manufacture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage manufacture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage manufacture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage manufacture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage manufacture

    * kinh tế

    sự sản xuất giò