sausage strick truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage strick truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage strick truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage strick truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage strick truck

    * kinh tế

    xe chở thỏi giò