sausage filling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage filling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage filling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage filling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage filling

    * kinh tế

    sự nhồi nhân xúc xích