sausage stuffing table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage stuffing table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage stuffing table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage stuffing table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage stuffing table

    * kinh tế

    bàn bơm giò