sausage container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage container

    * kinh tế

    vỏ giò