sausage skin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage skin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage skin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage skin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage skin

    * kinh tế

    vỏ giò

    vỏ lạp xưởng