sausage cage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cage

    * kinh tế

    khoang chứa giò