sausage tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage tie

    * kinh tế

    gói giò