sausage boiling box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage boiling box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage boiling box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage boiling box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage boiling box

    * kinh tế

    thùng luộc dồi

    thùng luộc giò