sausage colour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage colour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage colour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage colour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage colour

    * kinh tế

    chất màu giò