sausage pricking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage pricking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage pricking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage pricking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage pricking

    * kinh tế

    sự châm xúc xích