sausage hanging truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage hanging truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage hanging truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage hanging truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage hanging truck

    * kinh tế

    xe chở giò treo