sausage curl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage curl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage curl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage curl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sausage curl

    a fat sausage-shaped curl

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).