sausage link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage link

    * kinh tế

    xúc xích