sausage cooker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage cooker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage cooker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage cooker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage cooker

    * kinh tế

    nồi nấu xúc xích