sausage factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage factory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage factory

    * kinh tế

    nhà máy giò