sausage seasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage seasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage seasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage seasoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage seasoning

    * kinh tế

    gia vị cho xúc xích