sausage fading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage fading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage fading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage fading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage fading

    * kinh tế

    sự làm mất màu sám của giò