sausage washing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sausage washing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sausage washing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sausage washing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sausage washing machine

    * kinh tế

    máy rửa sạch giò