river basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river basin

    * kỹ thuật

    bồn nước

    lưu vực sông

    vũng nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet