rivera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rivera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rivera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rivera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rivera

    socialist Mexican painter of murals (1886-1957)

    Synonyms: Diego Rivera

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).