rivered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rivered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rivered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rivered.

Từ điển Anh Việt

  • rivered

    * tính từ

    có sông

    a well rivered country: một quốc gia có nhiều sông