river wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river wash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chất lắng ở sông