riverwash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riverwash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riverwash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riverwash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • riverwash

    * kỹ thuật

    bồi tích sông