river gid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river gid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river gid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river gid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river gid

    * kỹ thuật

    lưới sông