river pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river pier

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trụ (ở) lòng sông