river fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

river fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm river fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của river fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • river fish

    * kinh tế

    cá sông