prod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prod.

Từ điển Anh Việt

 • prod

  /prod/

  * danh từ

  vật nhọn, gậy nhọn đầu, cái thúc

  cú chọc, cú đấm, cú thúc

  a prod with a bayonet: cú đâm bằng lưỡi lê

  * động từ

  chọc, đâm, thúc

  to prod the cows on with a stick: cầm gậy thúc bò đi

  (nghĩa bóng) thúc giục, khích động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prod

  * kinh tế

  chọc

  đâm

  gậy để đuổi gia súc

  thúc

  * kỹ thuật

  điện:

  đầu nhọn thử điện

  mũi thử điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prod

  a pointed instrument that is used to prod into a state of motion

  Synonyms: goad

  urge on; cause to act

  The other children egged the boy on, but he did not want to throw the stone through the window

  Synonyms: incite, egg on

  Similar:

  goad: a verbalization that encourages you to attempt something

  the ceaseless prodding got on his nerves

  Synonyms: goading, prodding, urging, spur, spurring

  nudge: to push against gently

  She nudged my elbow when she saw her friend enter the restaurant

  Synonyms: poke at

  jab: poke or thrust abruptly

  he jabbed his finger into her ribs

  Synonyms: stab, poke, dig