prodition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prodition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prodition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prodition.

Từ điển Anh Việt

  • prodition

    * danh từ

    sự bạo nghịch, sự gian trá