producer gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer gas.

Từ điển Anh Việt

 • producer gas

  /producer gas/

  * danh từ

  hơi than, khí than

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • producer gas

  * kỹ thuật

  ga lò

  khí lò

  máy chế khí

  hóa học & vật liệu:

  khí máy phát

  khí sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • producer gas

  a gas made of carbon monoxide and hydrogen and nitrogen; made by passing air over hot coke

  Synonyms: air gas