producer theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • producer theory

    * kinh tế

    lý thuyết người sản xuất