producer gas plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer gas plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer gas plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer gas plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • producer gas plant

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trạm chế ga đốt lò