producer goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • producer goods

    * kinh tế

    hàng hóa sản xuất