producer buyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

producer buyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm producer buyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của producer buyer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • producer buyer

    * kinh tế

    khách hàng công nghiệp

    khách mua hàng kỹ nghệ

    khách mua kỹ nghệ