spur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spur.

Từ điển Anh Việt

 • spur

  /spə:/

  * danh từ

  đinh thúc ngựa

  cựa (gà)

  cựa sắt (móc và cựa gà khi chọi)

  (thực vật học) cựa (ở cánh hoa...)

  mũi núi

  tường cựa gà (chạy ngang bức thành)

  sự kích thích, sự khuyến khích, sự khích lệ

  on the spur of the moment: do sự khích lệ của tình thế

  to need the spur

  uể oải, cần được lên dây cót

  to win one's spurs

  (sử học) được tặng danh hiệu hiệp sĩ

  (từ lóng) nổi tiếng

  * ngoại động từ

  thúc (ngựa)

  lắp đinh (vào giày)

  lắp cựa sắt (vào cựa gà)

  khích lệ, khuyến khích

  to spur someone to do something: khuyến khích ai làm việc gì

  * nội động từ

  thúc ngựa

  ((thường) + on, forward) phi nhanh, chạy nhanh; vội vã

  to spur a willing horse

  làm phiền một cách không cần thiết

 • spur

  vết

  s. of a matrix vết của một ma trận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spur

  any sharply pointed projection

  Synonyms: spine, acantha

  tubular extension at the base of the corolla in some flowers

  a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse onward

  cowboys know not to squat with their spurs on

  Synonyms: gad

  incite or stimulate

  The Academy was formed to spur research

  give heart or courage to

  Synonyms: goad

  strike with a spur

  goad with spurs

  the rider spurred his horse

  equip with spurs

  spur horses

  Similar:

  goad: a verbalization that encourages you to attempt something

  the ceaseless prodding got on his nerves

  Synonyms: goading, prod, prodding, urging, spurring

  branch line: a railway line connected to a trunk line

  Synonyms: spur track