spur post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spur post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spur post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spur post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spur post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ có bệ