gad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gad.

Từ điển Anh Việt

 • gad

  /gæd/

  * danh từ

  mũi nhọn, đầu nhọn

  gậy đầu nhọn (để thúc trâu bò)

  (ngành mỏ) cái chồng, cái đục đá

  (như) gad-fly

  sự đi lang thang

  to be on (upon) the gad: đi lang thang

  * nội động từ (thường) + about, abroad, out

  đi lang thang

  mọc lan ra um tùm (cây)

  * thán từ

  trời, trời ơi! (ngạc nhiên hoặc mừng rỡ) ((cũng) by gad)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gad

  Similar:

  generalized anxiety disorder: an anxiety disorder characterized by chronic free-floating anxiety and such symptoms as tension or sweating or trembling or lightheadedness or irritability etc that has lasted for more than six months

  Synonyms: anxiety reaction

  spur: a sharp prod fixed to a rider's heel and used to urge a horse onward

  cowboys know not to squat with their spurs on

  gallivant: wander aimlessly in search of pleasure

  Synonyms: jazz around