goading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goading.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goading

  Similar:

  goad: a verbalization that encourages you to attempt something

  the ceaseless prodding got on his nerves

  Synonyms: prod, prodding, urging, spur, spurring

  spur: give heart or courage to

  Synonyms: goad

  goad: urge with or as if with a goad

  goad: stab or urge on as if with a pointed stick

  Synonyms: prick

  needle: goad or provoke,as by constant criticism

  He needled her with his sarcastic remarks

  Synonyms: goad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).