process inspection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process inspection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process inspection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process inspection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process inspection

    * kỹ thuật

    sự kiểm tra quá trình