pilot tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot tunnel

    * kỹ thuật

    hầm dẫn

    xây dựng:

    hầm dẫn hướng