pilot service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot service

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ hướng dẫn