pilot process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot process

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    quá trình sản xuất mẫu