pilot machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mẫu máy chế thử