pilot farming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot farming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot farming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot farming.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot farming

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự canh tác thí điểm