pilot exciter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot exciter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot exciter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot exciter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot exciter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy kích từ chủ đạo