pilot bushing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot bushing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot bushing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot bushing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot bushing

    * kỹ thuật

    bạc dẫn hướng